Tütün tohumuna ihraç imkanı

-
Tütün tohumuna ihraç imkanı

Tütün tohumunun ihracı TAPDK’nın uygun görüşü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle yapılabilecek.

Tütün tohumunun ihracı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) uygun görüşü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle yapılabilecek.

TAPDK’nın, “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, daha önce yasak olan tütün tohumu ihracatının önü açıldı. Buna göre, tütün tohumunun ihracı ile ithali, Kurumun uygun görüşü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni ile mümkün olacak.

Kurumdan uygun görüş almak amacıyla yapılan ihracat ve ithalat başvurusu, bir ay içinde karara bağlanacak ve sonuç başvuru sahibine bildirilecek. Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından 3 ay içinde Kuruma gönderilecek. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihracatının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Kuruma bilgi verilecek.

Bilimsel araştırmalar için üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurda tohumluk getirmesi ve yurt dışına tohumluk göndermesi bu madde kapsamı dışında tutulacak.

Araştırma, geliştirme ve ticari amaçlarla tütün tohumu ve fidelerinin üretimi ile tütün tohumunun yurt içi ticareti, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar kapsamında yapılacak. Bu konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, üretim ve ticarete konu bilgileri Kuruma bildirecek.

Üreticilerin alım satıma konu teşkil eden tütünleri tam mahsul olmak ve denk hale getirilmek zorunda olacak. El ve kalite özellikleri aynı olan tütünler, birlikte denklenecek. Denk içinde yabancı madde ile dip, filiz, kırıntı, yanık, karayeşil ve çürük tütün bulunmayacak. Ayrıca, teslim anında tütünlerin rutubet oranı kütlece yüzde 16’dan fazla olmayacak.

Hasankeyf tipi tütünler  

Kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, alım ve satımı yapılan, işleme öncesi herhangi bir denkleme ve ambalajlama yöntemi uygulanmayan Hasankeyf tipi tütünler için, yönetmeliğin, “Üretici Tütünlerinin Denklenmesini” içeren madde hükümleri uygulanmayacak.

Çeşitli nedenlerle yeniden işlenmesi veya ambalaj değişikliği planlanan tütünler için gerekçesiyle birlikte Kuruma başvurularak izin alınması gerekecek. İzin talebi 5 iş günü içinde cevaplandırılacak.

Türkiye’de üretilen tütünlerin, Türk standardında belirlenmiş nevi tanımlarına uygun olarak, Kurumdan üretim izni almış tesislerde işlenmesi gerekiyor. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Nicotiana Rustica türüne ait bir çeşit olup, kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, fermantasyon geçirtilen ve el imalatı tabir edilen, insan emeğiyle açım, tefrik ve tasnife tabi tutulan Hasankeyf tipi tütünlerin işlenmesinde bu hüküm uygulanmayacak.

Aynı şekilde üreticiden alınan tütünler, tesislerde işlenmeden, alındığı şekliyle veya el imalatı tabir edilen yöntemle açım, yabancı madde ayıklama, tefrik ve tasnife tabi tutularak puro, sigarillo, pipoluk ve nargilelik tütün mamulü ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde kullanılabilecek ve bu durumdaki tütünler için de söz konusu hüküm aranmayacak.

Alıcı tarafından, ticarete konu olmayacağına karar verilerek imha edilmek istenen işlenmemiş ve/veya işlenmiş tütünler, Kurumdan izin almak kaydıyla ilgili mevzuata göre imha edilecek.

Tütünlerin işlenmesi, iç ve dış ticareti  

Alıcı, stoklarında bulunan tütünlerin muhafazası veya bakımı amacıyla gerek kendisine ait, gerekse kiralık olarak tuttuğu depoları, tütün konulmadan önce Kuruma bildirmek zorunda olacak. Tütünlerin işlenmesi, iç ve dış ticareti aşamalarında geçici olarak muhafaza edildiği yerler ise bu hükmün dışında olacak.

Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tütünler ile Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, haziran ve aralık ayları sonu itibarıyla takip eden ayın 15. günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirilecek.

Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, kıyılmış tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, kırık tütün, tütün toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitkisinden elde edilen tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanacak.

http://www.dunya.com/

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın