İşte hükümetin eylem paketi

-

davutoglu

Davutoğlu hükümetin eylem planını açıkladı

Başbakan Davutoğlu, 2016 Eylem Planı’nı açıkladı. Esnafa, işçilere, çiftçilere, öğrencilere ve kadınlara yönelik vaatler 3 ay içinde hayata geçirilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet’in 2016 Yılı Eylem Planı’nı açıkladı.

Önümüzdeki bir hafta içinde, eylem planının uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararının çıkarılacağını belirten Davutoğlu, “Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu ve Reform Grubu oluşturuyoruz. Gençlerimize proje karşılığı 50 bin Türk lirasına kadar karşılıksız nakdi destek vermeye başlıyoruz. 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceğimiz Girişimcilik Ödül Töreni’nde bu düzenlemenin ilk adımını atacağız. Gençlerimize 100 bin Türk lirasına kadar faizsiz kredi desteğiyle ilgili süreci başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

‘GSS borçları sıfırlanacak’

Başbakan Davutoğlu, “İlk kez iş bulan her gencimizin bir yıl boyunca ücretini devlet ödeyecek. İlk 3 ay içinde yapacağımız düzenlemeyle gençlerimizin ilk yıl maaşı bizden” dedi.

“Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırıyoruz. Öğrenim gören gençlerimiz pasaport alırken harç ödemeyecekler” diyen Davutoğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşların da askerlik bedelinin 6 bin avrodan bin avroya düşürüleceğini söyledi.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alıyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak”

‘Küçük esnaf için iyileştirme yapılacak’

Küçük esnaf için de iyileştirmeler yapılacağını söyleyen Davutoğlu, “Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin Türk lirasına kadar kazançlarından hesaplanan vergiyi almayacağız” ifadelerini kullandı.

Yemde ve gübrede KDV’nin tamamen kaldırılacağını belirten Davutoğlu, “Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek veriyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik programlar hazırlıyoruz” dedi.

Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sigortalısı olan esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin bu 3 ay içinde kaldırılacağını belirten Davutoğlu, “65 yaş aylığı alan yaşlılarımız kimin yanında nerede yaşarsa yaşasın bundan sonra maaşlarında kesinti, duraksama ve engelleme olmayacak, bunun için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Asgari ücret bin 300 lira’

Başbakan Davutoğlu, “Asgari ücreti inşallah bin 300 Türk lirasına yükseltiyoruz. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi gerçekleştirirken de işverenlerimizin rekabet gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacak, özellikle KOBİ’lerimiz üzerindeki yükü minimize edeceğiz” dedi.

Muhtarların 950 lira olan maaşlarının bin 300 liraya 3 ay içinde yükseltileceğini belirten Davutoğlu, “Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkarıyoruz ve polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 oranında artırıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Cemevlerine statü verilecek’

Darbe dönemlerinden kalan mevzuatın gözden geçirilerek anti demokratik hükümlerin kaldırılacağını belirten Davutoğlu, “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Geleneksel irfan merkezleri ve Cemevlerine hukuki statü tanınacak. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar yapılacak” diye konuştu.

İstinaf mahkemeleri geri geliyor

Başbakan Davutoğlu, temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeler üzerindeki hukukilik yetkilerinin denetiminin sınırlandırılacağını belirterek, “Bilirkişilik müessesesini yeniden ele alarak müstakil bir bilirkişilik kanun tasarısı hazırlanacak. İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek, adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi en geç 6 ay içerisinde sağlanacak” dedi.

Davutoğlu, şöyle devam etti: “Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek. Böyle uzayıp giden, yıllarca süren yargılamalara son verilecek. Yargılama süreleri ile ilgili olarak mahkeme ve dava türlerine göre ideal süreler belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymalarını sağlayacak tedbirler alınacak”

‘Vaatler 3 ay içinde hayata geçirilecek’

“Gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza, çiftçilerimize, işçilerimize, bütün vatandaşlarımıza dönük vaatlerin tamamını 3 ay içinde hayata geçiriyoruz” diye konuşan Başbakan Davutoğlu, Allah’ın izniyle bu çalışmaları hayata geçirdiğimize hep beraber şahit olacaksınız. Milletimize söz verdik, şimdi de verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, “Hiçbir şekilde, şu veya bu kaygıyla, şu veya bu düşünceyle, şu veya bu yakınlıkla adalet terazisinin şaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz birilerini ödüllendirmek için değil ya da birilerini ön yargıyla cezalandırmak için değil, geçmişte 28 Şubat dönemlerinde olduğu gibi… Biz herkese adalet ve merhamet, şefkat ve vicdan dağıtabilmek için bu görevlerdeyiz. Hepimiz hesap veririz.”değerlendirmesinde bulundu.

 

Hükümet Eylem Planı’na göre 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek reformlar şöyle;

3 ay içerisinde gerçekleştirilecek uygulamalar;

Kamu yönetimi

– Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulacak
– Her türlü mevzuat düzenlemelerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) uygulamasının etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesine yönelik tedbir alınacak

Şeffaflık

– Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak
– Siyasetin finansmanının şeffaflığı artırılacak
– İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak

Temel hak ve hürriyetler

– Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacak
– Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak
– Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek
– Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik hükümler kaldırılacak

Sosyal politikalar ve çalışma hayatı

– Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak
– Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak
– Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak
– Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak
– Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırılacak

Ekonomi, finans  ve ticaret

– Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma TBMM’nin onayına sunulacak
– İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesi sağlanacak
– İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek
– İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecek
– Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak
– Çeyiz hesabı uygulaması başlatılacak

6 ay içerisinde gerçekleştirilecek uygulamalar

Demokratikleşme

– Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dâhil edilmesine devam edilecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak
– TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinliği artırılacak

Adalet

– Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkileri sınırlandırılacak
– Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınarak müstakil bir kanun tasarısı hazırlanacak
– Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek
– İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek
– Adlî ve idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi sağlanacak
– Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak

Kamu Yönetimi

– Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezî birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek, kurumlar arası yetki mükerrerlikleri kaldırılacak, bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılacak
– e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak
– e-Devlet kapısının etkin kullanımı sağlanacak
– Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama başlatılacak
– Elektronik ticaret geliştirilecek
– Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak
– Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek
– Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek

Eğitim

– Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak
– Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek  tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek
– Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak
– Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak
– Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak
– Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlanacak
– Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılacak özel meslekî ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği verilmesi sağlanacak

Sosyal politikalar ve çalışma hayatı

– Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek
– Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimi için model hazırlıkları tamamlanacak ve ihale sürecine geçilecek
– Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulama etkin hale getirilecek
– Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecek
– Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliği artırılacak, bu kapsamda internet kafelerin standartları yükseltilecek
– Vatandaş memnuniyetini ve sağlık hizmet sunumunda etkinliği artırmaya yönelik olarak hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacak
– Aile sağlığı merkezleri yapısı ile aile hekimliği uygulamasının yeniden yapılandırılması sağlanacak
– Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak
– Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak

Ekonomi, finans ve ticaret

– Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek
– Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak
– Vergi Usul Kanunu güncellenecek
– Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek
– Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak
– Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek
– Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacak
– Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek
– Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacak
– TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek
– Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak
– Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeler tamamlanacak
– Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformu yapılacak
– Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek
– Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak
– Serbest bölgelerin cazibesi artırılacak
– Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak
– Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak
– Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak
– OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak,
– Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirecek
– İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak
– Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak
– Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri değerlendirilerek, işlemler daha da kolaylaştırılacak

Tasarruflar

– Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışma sonuçları esas alınarak – yaygınlaştırılacak
– Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek
– İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek
– Kamuda hizmet binası ediniminde esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacak
– Binalarda enerji verimliliği desteklenecek

Bilim, teknoloji ve yenilik

– Patent Kanunu çıkarılacak
– Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek
– Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak
– Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulacak
– Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak
– Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek
– Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak
– Türkiye Uzay Ajansı kurulacak

Çevre, yerel yönetimler ve kentsel dönüşüm

– Su Kanunu çıkarılacak
– Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilecek
– Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel SİT alanları ile diğer korunan alanlara yönelik mevzuattaki görev, yetki ve sorumluluklar netleştirilecek
– Büyükşehir Belediyesi Kanunu gözden geçirilecek
– Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak
– Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek
– Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarı artırılacak

Dış politika

– Dış Yardım Kanunu hazırlanacak
– Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi hazırlanacak
– Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu hazırlanacak

http://www.dunya.com/

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın