Çiftçinin sulama borcu, tarımsal desteklerden mahsup edilecek

-

Çiftçinin vadesi geldiği halde ödemediği tarımsal sulamaya ilişkin ücretler ile su ve elektrik bedellerinden oluşan borçları her hafta güncellenerek, tarımsal destekleme ödemelerinden mahsup edilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği, 6 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

dsi-ataturk-baraji-sulama-gidahatti

Tebliğ ile, devlet tarafından yapılacak tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde; banka tarafından borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarılması ile kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Uygulama nasıl olacak?

Uygulama kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelere esas icmalleri Ziraat Bankası’na elektronik ortamda iletecek.

DSİ’ce tarife uygulanan ve su kullanıcı teşkilatlara devredilen sulama tesislerine ilişkin sicil bilgileri, imza yetkilileri ve DSİ Bölge Müdürlüğü veya su kullanıcı teşkilata en yakın Banka şube müdürlüğü nezdinde açılan destekleme ödemelerinin aktarılacağı hesap numarası bilgileri, DSİ tarafından resmi yazı ile Bankaya bildirilecek.

tarimsal-sulama-gap-gidahatti

Borç bilgileri her hafta Salı günü güncellenecek

DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, vadesinde ödenmemiş işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu bulunan su kullanıcılarına ait kimlik (T.C. kimlik numarası/vergi numarası, isim-soyisim) ve borç bilgilerini Bankanın istediği dosya formatında hazırlayarak güvenli veri transferini yapacak.

Su kullanıcılarına ait borç bilgileri her hafta salı günü güncellenecek.

DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, borçluların kimlik ve borç bilgilerini gösteren icmalleri hatasız, eksiksiz ve zamanında Bankaya bildirecek. DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar tarafından yapılan bildirimlerdeki hata ve eksiklikler sebebiyle Bankanın doğrudan oluşan zararı, hatalı veya eksik bildirimi yapan DSİ veya Su Kullanıcı Teşkilat tarafından tazmin edilecek.

Tarımsal destekleme tutarlarından mahsuplaşma

Banka; Bakanlıkça Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere ait T.C. kimlik numaraları/vergi kimlik numaraları ile DSİ ve su kullanıcı teşkilatları tarafından Bankaya iletilen borçlu su kullanıcısı T.C. kimlik numaralarını/vergi kimlik numaralarını eşleştirir ve borç tutarını destekleme ödemelerinden mahsup ederek DSİ veya su kullanıcı teşkilatların banka nezdinde açılmış hesaplarına aktaracak.

Tahsilatı alan birim, çiftçileri mahsuplaşma işlemi ile ilgili olarak bir hafta içerisinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirecek.

Borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsuben ödenmesine ilişkin olarak;

Destekleme ödemelerinden borç tutarının tahsil edilmesi, alacaklıların Bankaya “borç bildirim önceliği” sırasına göre yapılacak.

Borç tutarı destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilecek. Tamamen, kısmen veya hiç mahsup edilemeyen borçlarla ilgili DSİ ve su kullanıcı teşkilatları Banka tarafından bilgilendirilecek.

Protokol yapılacak

Şirket alacaklarının destekleme ödemelerinden mahsuben kesilmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili şirketler ile Banka arasında Tebliğ eki çerçeve protokol esas alınarak düzenlenecek protokollerle belirlenecek.

Borca ilişkin itiraz, su kullanıcıların borçlu olduğu DSİ, su kullanıcı teşkilatı veya şirkete yapılacak. Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen DSİ, su kullanıcı teşkilatı ve şirkete ait olacak.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın