AB’den tarım ürünleri ithalatına gümrük vergisi indirimli tarife kontenjanı

-
AB’den tarım ürünleri ithalatına gümrük vergisi indirimli tarife kontenjanı

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği’nin Türkiye İlerleme Raporlarında kısıtlamaların kaldırılması istenen canlı hayvanları da içeren AB menşeli bazı tarım ürünleri ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Karara göre, bazı AB menşeli tarım ürünlerinin ithalatında, diğer ülkeler için uygulanan gümrük vergisi oranlarının yüzde 50’si uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği, 21 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

ekonomi-bakanligi-logo-gidahatti

Tebliğ ile Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlendi.

Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Tebliğ ekindeki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı talep toplama yöntemine (TTY) göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı başvuru sırasına göre eşit oranda tahsisat yöntemine (EOTY) göre yapılacak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunlu olacak.

Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, istenen belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri zorunlu olacak.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Tebliğ ekinde belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmayacak.

ihracat-gidahatti

Tabloda yer alan ve dağıtımı TTY ve EOTT’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esas olacak. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınacak.

Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, ekte belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılacak.

Herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular da olumsuz sonuçlandırılacak.

Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P., madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunlu olacak. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P.veya G.T.İ.P.’ler esas alınacak.

DİR Tebliği değişti

Tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise toplam talep miktarı bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemeyecek.

esk-logo-gidahatti

Tebliğin ekindeki tabloda, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (YTTSKB) ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞF) Genel Müdürlüğü Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar olarak yer aldı.

Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılamayacak.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilecek. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilecek.

Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılacak ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilecek.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilecek, başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecek. Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmeyecek.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek kullandırılması mümkün olabilecek.

Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacak ve bu süre kesinlikle uzatılamayacak. İthal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şartı aranacak.

Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilecek.

İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunlu olacak. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Alkollü içecekler ve kolalı gazozlar ÖTV taslağı görüşe açıldı

Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranacak.

İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemeyecek.

Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birimlerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilecek ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 (beş) yıl süreyle Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmeyecek.

Ekonomi Bakanlığı, Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerli olacak.

Tebliğdeki geçici maddeye göre, 2016 yılına münhasıran, AB048 kod no’lu satırda bulunan tarife kontenjanı için tahsisat talebinde bulunacak 1701.99 GTP’li üründe tüketim performansı olan firmaların, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, tam ve eksiksiz olarak ekte belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekecek.

AB048 kod no’lu satırda bulunan 1701.99 GTP’li ürün için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin (TŞF) 2016 yılına münhasıran tahsisat önceliği bulunmayacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce AB048 kod no’lu tarife kontenjanına yapılan başvurular 2016 yılı için değerlendirmeye alınmayacak.

Avrupa Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması İlişkin Tebliğ ekindeki tabloya göre, tarife kontenjanı açılan bazı ürünler şöyle:

Tarife öncelikli kurum ESK olmak üzere;

Canlı büyükbaş hayvanlar (4.025 ton), Diğer kemikli parçalar (5.000-14.100 ton), Et ve yenilen sakatat (250 ton)

Peyniraltı suyu (20 ton)

Tereyağı (3.700 ton)

Eritme peynirleri (300 ton)

Diğer peynirler (2.000-1.000 ton)

Gül, karangil, orkide vb. (100 ton)

Fasulye (10 ton)

Elma (1.750 ton)

Armut, ayva (20 ton)

Şeftali (50 ton)

Çilek (10 ton)

Çay (200 ton)

Buğday ve mahlut (30.000 ton)

Çavdar (22.500 ton)

Maltlık arpa (49.500 ton)

Yulaf (5.000 ton)

Pirinç (28.000 ton)

Ham yağ (60.000 ton)

Köpüklü şaraplar (15.000 lt)

Sirkeler (100 ton)

Kedi veya köpek maması (25 ton)

bezelye-gidahatti

Bu ürünlerden bazıları için Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami yüzde 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının “Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi” sütununda yer alan gümrük vergisi oranının yüzde 50’si; bazıları için de azami yüzde 43 oranında olmak kaydıyla yüzde 70’i uygulanacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın