Ürün İhtisas Borsası ne yapacak?

-
Ürün İhtisas Borsası ne yapacak?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluş, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 10 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

gumruk-ve-ticaret-bakanligi-gidahattiElektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik; borsanın kuruluşuna, faaliyete geçmesine, organlarına, üyeliğe, işlem ve faaliyetlerine, Bakanlık ile Borsanın görev, yetki ve sorumluluklarına ve Borsaca yapılacak diğer faaliyetlere ilişkin hükümleri kapsıyor.

Anonim şirket statüsü

Yönetmeliğe göre Ürün İhtisas Borsası, Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izinle anonim şirket statüsünde kurulacak.

Borsa kurucularının, pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürün; kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas veya iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilmemiş olması, Sermaye Piyasası Kanununa aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması gerekecek.

Kuruluşu yapılan Borsa, Bakanlıktan faaliyet izni almadan borsacılık işlemlerinde bulunamayacak.

hububat-hasat-gidahattiBorsa Yönetimi

Borsa yönetim kuruluna Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca birer üye atanacak. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilecek.

Genel kurulca seçilen üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, yönetim kurulu, gerekli nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunacak.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanacak ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alacak.

Borsada, yönetim kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesinde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere işin niteliğinin gerektirdiği sayıda komite kurulabilecek.

lisansli-depoculuk-1-gidahattiSır saklama yükümlülüğü

Borsanın organ ve komite üyeleri ile tüm personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri; borsaya ve borsayla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlü olacak. Bu yükümlülük, ilgililerin borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam edecek.

Borsada işlemler, borsanın gözetiminde ve rekabet koşulları altında elektronik ortamda eşleştirme yöntemiyle yapılacak.

Elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin alım satım işlemlerinin Borsada kontrolü ve tescili zorunlu olacak.

Borsanın gelirleri

Borsanın gelirleri, borsa üyelerinden tahsil olunan üyelik kayıt ücreti, yıllık aidatlar, borsa tescil ücretleri, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket karları ve döviz gelirleri, belge ve yayın gelirleri, bağışlar ve yardımlardan oluşacak.

Borsa tarafından; gerçekleştirilen işlemler üzerinden, Borsa üyesi ve işlem türü esas alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Bakanlık tarafından onaylanan miktar veya oranda borsa garanti fonu payı alınacak.

Borsa tarafından, elektronik ürün senedi alım satım değeri üzerinden en çok onbinde beş oranında tescil ücreti alınacak.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu uyarınca Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım satımından tahsil edilecek borsa tescil ücretlerinin yüzde onu ile Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım satım bedelinin binde yarımı, Borsa veya takas merkezi tarafından aylık olarak lisanslı depoculuk tazmin fonuna aktarılacak.

adana-pamuk-satis-gidahattiTicaret borsalarının yetkileri

Borsa faaliyete geçinceye kadar elektronik ürün senetlerinin alım satımı konusunda yetkilendirilen ticaret borsalarının söz konusu yetkileri, Borsanın faaliyet izninin Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir