Sağlıkta tek otorite için yol haritası çizildi

-
Sağlıkta tek otorite için yol haritası çizildi

Türkiye’de sağlıklı yaşam adına beslenmeyi de kapsayan alanlarda ortaya atılan bilimsel dayanaktan yoksun iddiaların önüne geçmek adıyla kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) teşkilat yapısı ve görevleri belirlendi.

fahrettin-kelestemur-www.gidahatti.comBaşkanlığını Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un yürüttüğü Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, 18 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının idari, mali, bilgi sistemleri, hukuk ve diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak birimlerin ve bu birimlerin görevlerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, TÜSEB’in organları Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlık olacak.

TÜSEB’in teşkilat şemasına da yer verilen yönetmelik uyarınca Başkanlık; Başkan, iki başkan yardımcısı, Genel Sekreterlik ve Başkana bağlı olarak faaliyet gösteren enstitülerden oluşacak.

Yönetim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli olacak TÜSEB Başkanı, Enstitü başkanlarının, enstitü bilim kurulunca kabul edilmiş bir milyon Türk lirasının altındaki Ar-Ge proje teklifleri hakkında da karar verecek, TÜSEB bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesini, lisans izninin verilmesini veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasını ve bu amaçla şirket kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif edecek.

Genel sekreterlik; TÜSEB’in ve Başkanlığın idari, mali, bilgi sistemleri, hukuk ve diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere; Yönetim hizmetleri daire başkanlığı, Proje yönetimi ve destek daire başkanlığı, Dış ilişkiler daire başkanlığı, Bilgi sistemleri ve istatistik daire başkanlığı, Strateji geliştirme daire başkanlığı, Hukuk müşavirliği, Basın ve tanıtım müşavirliği ve Özel kalem müdürlüğünden oluşacak.

saglik-bakanligi-logo-www.gidahatti.comTürkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı Enstitüleri

TÜSEB bünyesinde; Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü kurulacak. Bunların dışında da Sağlık Bakanı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, TÜSEB’in merkezi dışındaki illerde de olmak üzere yeni enstitüler kurulabilecek.

Enstitüler bünyesinde, ihtiyaca göre bilim kurulları kurulacak.

Bilim Kurullarının oluşumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak bilim kurullarında görev alacak kişilerin niteliklerinin, sayılarının ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında enstitülerde oluşturulacak toplam kurul sayısı 30’u; toplam üye sayısı 300’ü geçemeyecek. Kurullar, ilgili enstitü başkanının teklifi ve Başkanın uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak.

Kurul üyeleri, alanında temayüz etmiş kişiler arasından enstitü başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından görevlendirilecek. Kurullara Başkanlık dışından seçilen üyeler iki yıllığına görev yapacaklar. Görev süresi biten üye, ihtiyaç duyulması halinde aynı usul ve süreyle tekrar görevlendirilebilecek.

Kurullarda görevlendirilenlere her bir birim faaliyet (kurul toplantısı) için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılacak. Kurul üyelerine Yönetmelik kapsamında birden fazla kurulda görev almaları halinde en fazla iki kurul üyeliği için;  her halükarda bir ayda en fazla dört birim faaliyet için ödeme yapılacak. Kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri Başkanlıkça karşılanacak.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın