Mısırda ekim alanı azalıyor, verim artıyor

-
Mısırda ekim alanı azalıyor, verim artıyor

Ziraat Mühendisleri Odası’nın (ZMO) araştırmasına göre, ülkemizde mısır ekim alanları 2015 üretim sezonundaki 688 bin hektardan geçen yıl 680 bin hektara gerilerken, hektar başına verim 9,30 tondan, 9,41 tona yükseldi.

Binlerce yıldan beri tarımı yapılan mısır; tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebildiği için Antarktika haricinde dünyanın her yerinde yetiştirilebiliyor.

misir-tarlasi-gidahattiTürkiye’de ise önceleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde önemli ölçüde birinci ürün olarak ekimi yapılan mısır, son yıllarda özellikle Çukurova, Amik Ovası, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde ikinci ürün olarak yetiştiriliyor.

ZMO Mısır Dosyası

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) hazırladığı Mısır Dosyası ile Türkiye’de mısır tarımındaki gelişmeleri gözler önüne serdi.

Ülkemizde tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısır üretiminde, 1980’li yıllardan sonra belirgin artışlar kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, bunun nedenleri olarak, devletin mısır üretimini teşvik etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulamaları, hibrit tohum kullanımının yaygınlaştırılması, mısır üretiminin sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde gübre kullanımının sağlanması olarak sıralandı. Özellikle GAP ile sulanabilen alanlarda mısır üretiminin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır üretiminde gözle görülür bir artış oldu.

1930 yılında ekim alanı yaklaşık 379 bin hektar, verim 1,01 Ton/Ha iken, son yıllarda sulanabilen alanlarda mısır üretiminin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır verimi 9,41 Ton/Ha olarak gerçekleşti.

Türkiye 2007-2016 Yılları Tane Mısır Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi

misir-uretim-verim-gidahattiTÜİK, IGC ve USDA Verilerine Göre Türkiye Tane Mısır Üretimi (Milyon Ton)

turkiye-misir-uretimi-tmo-gidahattiTürkiye’de Tane Mısır Üretimi Yapılan İller ve Üretim Miktarları Haritası

 turkiye-misir-uretim-haritasi-gidahatti

NBŞ üretiminin mısır üretimine katkısı

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği`nde 16/05/2009 tarihinde yapılan değişiklikle yurt içine arz edilecek olan NBŞ üretiminde yerli mısır kullanılması şartı, yurt içi mısır talebinin artmasına katkı sağladı.

misir-gidahattiZMO Raporu’nda, ülkemizde mısır üretim artışının en önemli nedenleri, “Hibrit tohumların kullanımı, Bölgeye uygun tohum çeşitlerinin seçimi, Yetiştirme tekniklerinin gelişmesi, Etlik piliç yemi üretimi başta olmak üzere yem sanayi talebindeki artış, İkinci ürün üretiminin artması, Pamuğa alternatif olarak mısır ekiminin artması, GAP alanında ve Ege Bölgesi`nde ekim alanı artışı, Dünya piyasalarında artan mısır fiyatlarının yurtiçi fiyatlara yansıması, Prim, gübre, mazot gibi desteklerle üretimin özendirilmesi” olarak belirtildi.

Türkiye Mısır Tüketimi ve Yeterlilik Oranı

turkiye-misir-tuketimi-tuik-gidahattiİnsan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi olarak kullanılan bir bitki olan mısırın sap ve yaprakları hayvan yemi olarak değerlendirilirken, kâğıt yapımı ve küçük çapta hasır el işleri yapımında da kullanılıyor. Bunların yanı sıra mısır, çerezlik olarak da tüketiliyor. Mısırın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretiminde kullanımı da artıyor.

Mısır Tüketiminin 2016 Yılı Sektörel Dağılımı

misir-tuketimi-sektorler-tuik-seker-kurumu-gidahattiTürkiye mısır tüketiminde sektörel dağılıma göre en büyük pay %76 ile yem sektörüne ait.

Türkiye’nin Mısır İthalat ve İhracat Miktarları

misir-ithalat-ihracat-tuik-gidahattiÜlkemiz, son dönemde ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Fransa’dan mısır ithalatı yapıyor.

Mısır müdahale alım fiyatı

Türkiye’de mısır hasadı, Çukurova ve Amik Ovası’nda Temmuz sonu itibariyle başlıyor. TMO mısır müdahale alım fiyatını 2013 yılında 640 TL/ton, 2014 yılında 680 TL/ton, 2015 yılında 725 TL/ton, 2016 yılında 740 TL/ton olarak açıkladı. Son 9 yıllık dönemde (2009-2017) mısır müdahale alım fiyatı  %64 oranında artırılmış; buna karşılık prim desteği düşmüştür. Aynı dönemde üre gübresinin fiyatı %59, 20.20.0 gübre fiyatı %102, mazot fiyatında ise %83 oranında artış gerçekleşmişmesi, çiftçinin aleyhine bir durum yaşandığını gösterdi.

ZMO’nun çözüm önerileri

Mısır üretim alanlarındaki sorunlara da yer verilen ZMO’nun raporunda, çözüm önerileri şöyle sıralandı:

1-Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli.

2-Çiftçiler örgütlenme, kooperatifçilik, yatırım ve tarım danışmanlık hizmetinden yararlandırılmalı.

3-Mesleki eğitim düzenlenmeli.

4-Lisanslı depoculuğa ağırlık verilmeli, TMO imkanlarından daha fazla yararlanacak bir altyapı oluşturulmalı, tekelleşme önlenmelidir.

5-Dayanıklı çeşit kullanılmalı, kültürel önlemler ve ekim nöbeti uygulanmalıdır.

6-Örgütlenme ve kooperatifçilik geliştirilmeli, gübre ve yakıttaki vergiler düşürülmeli veya destekler arttırılmalıdır.

7-Toprak ve yaprak analizi birlikte yapılmalıdır.

8-Fark ödeme desteği artırılmalıdır.

9-Gerek ekim alanı gerekse birim alandan elde edilen verim artırılarak GDO’lu mısır ithalatı engellenmelidir.

10-Köylerin (mahalleler) ve sulama birliklerinin sulama altyapısı güçlendirilmelidir.

11-Yüksek verimli silajlık çeşitler geliştirilmelidir.

12-Ekim, toprak işleme ve gübreleme yapan kombine makinelerin kullanımı artırmak için gerekli destekler sağlanmalıdır.”

Dünyada mısır üretim ve tüketimi

Raporu göre, dünya mısır üretimi hem ekiliş alanlarındaki genişleme hem de verimdeki artışa bağlı olarak 2016/2017 piyasa yılında bir önceki yıla kıyasla 74 milyon ton artış göstererek, 1.045 milyon ton seviyesine yükseldi.

Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Üretimi (Milyon Ton)

dunya-misir-uretimi-ulkeler-tmo-gidahattiDünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Verimi (Ton/Ha)

misir-verimi-tmo-gidahattiDünya üretimindeki artışta en büyük paya sahip ülke, mısır verimini rekor seviye çıkaran ABD. Özellikle etanol imalatçılarının mısır talebindeki artış, ABD ve Brezilya’da üreticileri ekim alanlarını genişletme yönünde teşvik etmiş durumda. Dünyada 2011 yılından beri genellikle yükseliş eğiliminde olan mısır ekim alanları, 2016/17 döneminde rekor seviyeye ulaştı.

Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Tüketimi (Milyon Ton)

dunya-misir-tuketimi-ulkeler-gidahatti

Uluslararası piyasalarda ticareti yapılan yemlik hububat içerisinde önemli bir yere sahip olan mısırın, toplam hububat içerisindeki payının artması beklenirken, bu artış, veriminin diğer hububat türlerine kıyasla daha hızlı artması, geniş iklim bölgelerinde daha dirençli ve rekabetçi olmasını sağlayabilen yeni çeşitlerinin varlığı, yem ve biyoyakıt üretiminde kullanılabilmesinden kaynaklanacak.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir