Kırsal Kalkınma Eylem Planı yürürlükte…

-
Kırsal Kalkınma Eylem Planı yürürlükte…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 2015-2018 dönemini kapsayan Kırsal Kalkınma Eylem Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) esas alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı teknik desteği kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlandı.

kirsal-kesim-kadin-gidahatti

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile kırsal kalkınmaya yönelik farklı kamu kurumları tarafından uygulanan faaliyetlerin birlikte programlanması, uygulanması ve izlenmesi suretiyle kamu kaynaklarıyla yürütülen faaliyetlerde tamamlayıcılığı sağlamak, kaynak kullanımında verimliliği artırmak, kurumlar arasında işbirliği imkanlarını pekiştirmek ve yenilikçi uygulamalara fırsat sağlanması amaçlanıyor.

AB kırsal kalkınma politikası gözetilecek

AB’ye katılım sürecinde “Tarım ve Kırsal Kalkınma” alanında yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarına katkı sağlanması da hedeflenen Plan çerçevesinde, ülkemizdeki kırsal kalkınma politika uygulamalarının AB kırsal kalkınma politikasını ana stratejik amaçları ve öncelikleriyle uyumlu olması gözetilecek.

Dünyanın gözü bakliyatta

Planda kırsal kalkınma politikasının temel amacı; “kırsal kesimdeki asgari yaşam kalitesinin ülke ortalamasına yaklaştırılması hedefiyle kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak tanımlanıyor.

Eylem Planı kapsamında yer alan kırsal kalkınma faaliyetlerinin gerek tasarım gerekse uygulama aşamalarında gözetilecek temel ilkeler ise devamlılık, işbirliği, kapsayıcılık, katılımcılık, kurumsallaşma, tamamlayıcılık, verimlilik, yenilikçilik, yerellik, yerindenlik, yeşilcilik (yeşil yaklaşım) ve yönetişim olacak.

tarim-iscisi-3-gidahatti

Kırsal Kalkınma Eylem Planı Stratejik Amaçlar

Ulusal kırsal kalkınma politika çerçevesinin 5 stratejik amaç (ana eksenler), 11 öncelik ve 40 tedbir üzerine bina edildiği belirtilen Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nda, toplamda 101 faaliyet bulunuyor. Plan’da stratejik amaçlar şöyle sıralandı:

– Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması: Öncelikler; Tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesi, Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi.

Köfte yemeden önce bir kez daha düşünün!

– Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması: Öncelikler; Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, Tarım arazilerinin kullanımında etkinliğin sağlanması, Orman kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

– Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi: Öncelikler; Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi, Sosyal altyapının geliştirilmesi.

– Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması: Öncelikler; Beşeri sermayenin geliştirilmesi, Yoksullukla mücadelenin güçlendirilmesi.

– Yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi: Öncelikler; Kamunun hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, Yerel kalkınmaya yönelik girişimlerin güçlendirilmesi.

kadin-ciftciye-egitim-gidahatti

Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitime kadar ilgili tüm bakanlıkların kendi sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerin yer aldığı Eylem Planı’nın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin süreçler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinasyonunda bakanlıklar arası işbirliği temelinde yürütülmesine imkan tanıyacak olan Kırsal Kalkınma Eylem Planı İzleme Komitesi aracılığıyla etkin şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın