İşte yeni Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı

-
İşte yeni Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı

Hükümet tarafından saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele için hazırlanan ve 2016-2019 yıllarını kapsayan yeni Eylem Planı, Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe konuldu.

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi konulu Başbakanlık Genelgesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla 30 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

ahmet-davutoglu-gidahatti

Genelgede, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe giren Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ile aynı konudaki Eylem Planında yer alan diğer tedbirleri de kapsayacak şekilde 2016-2019 yılları için yeni bir eylem planı hazırlanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarını onaylamak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek ile eylem planında belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamak ve yılda en az iki defa toplanmak üzere; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliyet Bakanlarından oluşan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu görevlendirildi. Komisyon tarafından alınan kararları yerine getirmek, eylem planının uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak üzere de Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye Bakanlıkları Müsteşar Yardımcılarından müteşekkil Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu oluşturuldu. Komisyon ve Yürütme Kurulunun görevlerinin yerine getirilmesi ile onaylanan plan ve raporların gereği için sorumlu kuruluşlara iletilmesinde sekretarya hizmeti vermek üzere de Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirildi.

Taşeron çalışanlarda kadrolaşma ne zaman yapılacak?

lutfi-elvan-gidahatti

Ayrıca Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek ve bu konuda rapor hazırlayarak Komisyona sunmak üzere bir öğretim üyesi başkanlığında, Sayıştay Başkanlığı ile işçi ve işveren kuruluşlarını temsilen birer üyeden müteşekkil Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planını İzleme Grubu oluşturuldu. İzleme Grubunun Başkan ve üyeleri, Başbakan veya Başbakan Yardımcısı tarafından belirlenecek.

Bütün kurum ve kuruluşlarca, Eylem Planındaki tedbirlerin uygulanarak, adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda Komisyonun ve Yürütme Kurulu ile İzleme Grubunun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacak.

tbmm-gidahatti

Siyasi partilerin ve seçimlerin finansmanı şeffaf olacak 

Genelge ekinde Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı (2016-2019) da yayınlandı. Eylem Planında çeşitli başlıklar altında yapılacaklar ve gerçekleştirme süreleri şöyle sıralandı:

ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER:

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi (12 ay)

Mustafa Koç son yolculuğuna uğurlandı

Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması (12 ay)

Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi (24 ay)

Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması (24 ay)

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsman) etkinliğinin artırılması (18 ay)

Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulamaya konulması (18 ay)

Yargı mensupları için mesleki etik kurallarının belirlenmesi (24 ay)

Kamu İhale Kanunun gözden geçirilmesi (24 ay)

YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi (24 ay)

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve STK’larda meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması (24 ay)

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında etik davranış ilkelerinin ağırlığının artırılması (18 ay)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etik davranış ilkelerine yönelik faaliyetlerin artırılması (18 ay)

Yolsuzlukla Mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesi (24 ay)

Televizyon ve radyo yayınlarında etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesinin sağlanması (24 ay)

Genelgenin tamamı için

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir